Головний бухгалтер. Старт

Безготівкові обмеження та ліміти

Модуль 5
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам
податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу.

ВАЖЛИВО!!!
У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту
звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання
авансових платежів.
Балансова вартість зазначених статей балансу надалі визначається (оцінюється) згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На кожну дату балансу:
а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу;
б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції;
в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості.
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових
різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті,
за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.

При цьому зверніть увагу на таке: на сайті Нацбанку (а саме туди ми зазвичай йдемо у пошуках курсу гривні до іноземних валют) вказують чинний на поточну дату курс. Інакше кажучи, у п’ятницю чинним є курс, який встановлено у четвер ввечері.
Розглянемо приклад.

Підприємство 29 вересня 2017 року отримало товари від нерезидента на суму $5000 (курс НБУ на цю дату — 26,521094 грн/$). Дата балансу — 30 вересня — припадає на вихідний день (суботу).
Як визначити курс та розрахувати курсові різниці?

Ситуація у нас нестандартна. Дата балансу припадає на вихідний день. Чи є тут якісь особливості? Звісно. Їх установлює абз. 2 п. 6 Положення № 496. Так, офіційний курс гривні до інвалют, установлений на останній робочий день тижня або на передсвятковий день, діє протягом наступних вихідних або святкових днів. Із цього випливає, що у суботу (30.09) та у неділю (01.10) має діяти курс, встановлений на п’ятницю (29.09) у четвер ввечері (28.09) — 26,521094 грн/$.
Оскільки у нашій ситуації монетарна стаття виникла 29 вересня, курсові різниці на кінець звітного періоду відсутні. На дату балансу — в суботу — продовжував діяти п’ятничний курс.
В результаті перерахунку монетарних статей завжди виникатимуть різниці від перерахунку активів та зобов’язань в інвалюті.


Такі курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність відображаються у складі інших доходів (витрат), за винятком курсових різниць, які відображаються згідно з пунктом 9 Положення (стандарту) 21.

Курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу.
Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов'язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.
Інформація про вплив змін валютних курсів підлягає відображенню у примітках до фінансової звітності та наводиться щодо
  • Суми курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду.
  • Суми курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв'язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду.
Інші уроки