Курс "ФОП Бухгалтер"
Правила проходження курсу
Модуль 1
Доступ до Уроків

У пакеті "Basic" Вам дається два місяці на навчання, протягом усього періоду у Вас буде відкритий доступ до навчальної бази 1С. Теоретичний матеріал доступний ще 2 місяці.

У пакеті Standard Вам дається два місяці на навчання, протягом усього періоду у Вас буде відкритий доступ до навчальної бази 1С. Теоретичний матеріал доступний ще 2 місяці. Протягом процесу навчання Ваші домашні роботи будуть перевірятися і Ви отримуєте зворотний зв'язок.

Доступ до першого уроку відкривається одразу, як Ви вперше заходите на платформу. Доступ до наступних уроків відкривається після отримання заліку за попереднім.

Робота з сайтом

Особистий кабінет доступний 24 години на добу. Зверніть увагу, що уроки будуть відкриватися у міру проходження попереднього уроку.

Для навчання на платформі можна використовувати: смартфон, планшет, ноутбук або комп'ютер, а для виконання практичного завдання необхідно використовувати ноутбук або комп'ютер, оскільки особистий кабінет з програмою 1С можна відкрити тільки на цих пристроях.

Виконання домашніх завдань:

Для проходження одного уроку та виконання домашнього завдання у 1С у Вас є приблизно 3-4 дні. Перевірка завдань викладачем триває до 3 днів. Звіт про виконане домашнє завдання Ви відправляєте на навчальній платформі під уроком, у вікні Ваша відповідь, пишіть виконано та натискаємо кнопку відправити.

!!! Якщо Ви не виконуєте урок протягом більше 14 днів, то модератор залишає за собою право відрахувати Вас з курсу, оскільки кількість місць на потоці обмежена і є учні, які бажають її зайняти.

Запитання

Обов'язково запитуйте, якщо щось не зрозуміло!

Запитання з уроків - задавайте в чаті з куратором на платформі, в телеграм +38 066 849 25 80

Графік консультацій із куратором з питань навчання: з 9-00 до 18-00. Субота з 10.00 до 14.00 Неділя вихідний.


Робити домашні завдання Ви будете використовувати документи, які на сайті розміщені як прикріплені документи різних форматів, наприклад Excel, PDF. Натиснувши на документ, Ви можете його відкрити та зберегти для подальшого друку.

Наприклад, натиснувши на «Прибуткові накладні.zip», завантажиться архів з документами Excel.

Прохання студентам курсу "Бухгалтер Фоп" надсилати домашні завдання на пошту: alonakushnir71@gmail.com
Завдання
ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання послуг із навчання на курсах в режимі онлайн
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ГЛОПІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що іменується надалі Виконавець, з однієї Сторони, та будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується – Замовник), с іншої Сторони, надалі разом іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір (оферту) про надання послуг із навчання на курсах в режимі онлайн (надалі іменується -Договір) про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст. 634, 641, 642
Цивільного кодексу України.
1.3. Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту здійснення будь-якої з наступних дій:
- оплата (в т.ч. часткова) Замовником або іншою особою вартості послуг Виконавця;
- здійснення з боку Замовника будь-якої дії спрямованою на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором.
1.4. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору в цілому (в повному обсязі без виключень.)
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з навчання Замовника практичної бухгалтерії для Фізичної особи-підприємця та програмному забезпеченню 1С (якщо план курсу це передбачає) (далі - Знання), а Замовник зобов'язується оплатити надану послугу в встановленому порядку та в терміни передбачені цим Договором.
2.2. Навчання включає заняття з теорії та практики.
2.3. Послуги Виконавця із навчання на курсах в режимі онлайн, в залежності від обраних Замовником, можуть включати один або декілька напрямків.
Програма, обсяг кожного з напрямків курсів, їх опис, тривалість онлайн-занять, та інша інформація розміщені на веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://opora.group/
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги за цим Договором надаються викладачами з боку Виконавця, шляхом проведення онлайн-занять в режимі реального часу або у запису, за обраним Замовником напрямком курсу, та/або надання Замовнику доступу до навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів.
3.2. Замовнику після акцептування цього Договору, надається доступ до онлайн- платформи/сервісу, на якій протягом всієї тривалості курсу, будуть розміщуватись посилання на онлайн-заняття та/або навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо). Виконавець може направляти запис онлайн-занять (після їх проведення), та/або навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо) на електронну адресу або інший месенджер Замовника, на його запит.
3.3. У разі неможливості проведення онлайн-занять у раніше визначені терміни, з причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець може перенести терміни їх проведення повідомивши про це Замовника.
3.4. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем:
- для онлайн-занять в режимі реального часу – з моменту закінчення онлайн-заняття (в незалежності від того чи приймав у ньому участь Замовник);
- щодо надання доступу до записів, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів (відео, текстові, тощо) – з моменту реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до записів або матеріалів (в незалежності від того чи користувався ними Замовник, до обумовленого терміну, згідно придбаного тарифу курса).
3.5. У разі якщо п. 3.4 цього Договору виконано, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі, без зауважень та підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Акти приймання-передачі наданих послуг може підписуватись на вимогу Виконавця.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Провести навчання Замовника за обраним ним курсом, відповідно до умов цього Договору, тільки за умови оплати Замовником вартості послуг Виконавця, у відповідності до цього Договору.
4.1.2. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо).
4.1.3. Інформувати Замовника про перенесення онлайн-занять із причин, що залежать від Виконавця.
4.1.4. Після проходження курсу в повному обсязі Замовником, а також успішного тестування, виконаної Замовником, після закінчення навчання видати сертифікат недержавного зразка.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. У разі потреби замінити викладача на іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом.
4.2.2. Скасувати доступ Замовника до онлайн-занять у разі порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, до повної оплати.
4.2.3. Скасувати доступ за некоректну поведінку та неповагу, як до кураторів так і до інших студентів.
4.2.4. Розмістити фото та відео за участю Замовника, на веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://opora.group/ сайті, а також в інших джерелах (інтернет, журнали, рекламні та інші видання) без письмової згоди Замовника.
4.2.5. На власний розсуд обирати програму, методи та прийоми навчання на курсах, що не суперечить цьому Договору.
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця.
4.3.2. Демонструвати взаємну повагу до викладацького складу, адміністрації Виконавця та інших.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Виконати практичні роботи та пройти тестування під час проходження навчання на курсі.
4.4.2. Отримати сертифікат недержавного зразка за умови проходження курсу в повному обсязі, а також успішного захисту тестування, виконаної Замовником.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг Виконавця розміщена на веб-сторінці за посиланням: https://opora.group/ та залежить від обсягу обраних Замовником напрямів курсів, що надаються за цим Договором. Також можуть діяти спец-пропозиції.
5.2. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується підчас здійснення платежу.
5.3. Оплата послуг здійснюється Замовником або іншою особою, у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі або за допомогою платіжних систем, шляхом внесення передоплати або відповідно до графіку на веб-сторінці за посиланням: https://opora.group/ .
5.4. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.5. Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: П.І.Б та найменування курсу. Після здійснення оплати Замовник будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт оплати, свої контактні дані (телефон, e-mail) та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг за цим Договором. У разі неповідомлення Замовником означеної інформації Виконавець не несе відповідальність за ненадання послуг за цим Договором.
6. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА
6.1. Усі авторські та суміжні права на записи онлайн-занять, навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо), які стали відомі Замовнику під час навчання на курсах належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях. А також не передавати 3-ім особам паролі та логіни входу до навчальної платформи та бази 1С.
6.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів онлайн-занять, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. КОМПЕНСАЦІЇ
7.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.
7.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність онлайн-занять та/або навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів очікуванням Замовника за його суб'єктивною оцінкою.
7.3. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, неприйняття участі у онлайн-заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації.
7.4. У разі якщо Замовнику не були надані послуги за цим Договором, з вини Виконавця, сплачена вартість послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги (за умови наявності прямої вини Виконавця).
7.5. У разі передачі Замовником будь-яких навчальних або інформаційних онлайн- матеріалів (відео, текстових, тощо), записів онлайн-занять та інших даних отриманих ним за цим Договором, третім особам без письмової згоди Виконавця, в тому числі в комерційних цілях, Виконавець має право припинити Замовнику доступ до особистого кабінету та вимагати відшкодування Замовником спричинених збитків.
8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.
9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк: про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин.
9.3. При настанні форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) зобов’язання за цим Договором переносяться на строк дії таких обставин.
9.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має бути підтверджено сертифікатом виданим Торгово-промисловою палатою України.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови цього Договору. В разі внесення змін до цього Договору, вони набирають чинності з моменту публікації Договору в новій редакції.
10.2. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства.
11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа – підприємець
Глопіна Ірина Вікторівна
ТОВ «Опора.Груп»,
ЄДРПОУ 40822878, тел.: 0506166392,
п\р UA953562820000026000051507127
у банку ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 356282
Україна, 58013, Чернівецька, Чернівці, Комарова Володимира, буд. №40б/кв.5

Підтвердьте, що ви прочитали умови та погоджуєтесь